دلتنگـــــــــــــــــم

دختــــــــــــــــــــــــرتنها

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند
یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم
که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد
یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم

چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد


طبقه بندی: عكس های عاشقانه، جملات عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ یکشنبه 31 شهریور 1392 ] [ 04:25 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]
یادته؟

یادته یه روزی بهم گفتی هر وقت خواستی گریه کنی برو زیر بارون که نکنه نامردی اشک هاتو ببینه و بهت بخنده

گفتم اگه بارون نیومد چی؟

گفتی اگه چشم های قشنگ تو بباره آسمون گریه ش میگیره

گفتم یه خواهش دارم، وقتی آسمونِ چشام خواست بباره تنهام نزار

گفتی باشه...

حالا امروز من دارم گریه میکنم اما آسمون نمی باره

و تو هم اون دور دورا ایستادی و داری بهم می خندی

 [ شنبه 30 شهریور 1392 ] [ 05:38 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]
اینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن … !

وقتی کسی به تو ابراز علاقه کرد

فکر نکن که فوق العاده ای !!!

شاید اون کم توقعه


طبقه بندی: عكس های عاشقانه، جملات عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 30 شهریور 1392 ] [ 11:00 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

هــمــیــشـــــــه نــــبــایـــد هــمـــه چــیـــز را تـــوضـــیــح داد

وقـتــی کســی بــرای نـداشــته هــایــت بـــهـانــه مـیـگــیــرد

بـهتـر اســـت او را هـــم نــداشــته بـاشـــی تــا بــه نـــداشـــتـه هــایــت اضــافــه شــود


طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 30 شهریور 1392 ] [ 10:58 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


طرز قلیون کشیدن دخترا :

قل قل قل گلو رو میزنه ذغالشو کم کن ..

قل قل قل اه چرا کام نمیده ذغالش کمه،بذار ..

قل قل قل وای این چقد تنده ! بگو بیاد عوضش کنه ! ((:

قل قل قل اه این قلیون آشغاله اصن بیا خودت بکش

... ... بابا

حالا پسرا :

قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل داداش کامش کمه ذغال بذار

قل قل قل قل قل قل قل قل بازم ذغال بذار (حالا مثل خاور دود میده ها)

قل قل قل قل قل قل قل قل

یک ساعت بعد

قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل

ماشاالله ریه نیس که !!!!!!![ شنبه 30 شهریور 1392 ] [ 10:48 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]دلـــــم برای صدایـــی تنـگ شـده اسـت

 که هـر شــب قبـل از خواب گــوش هــایم را نـوازشـــ مـیکرد ...


دلـــــم برای آن نـگــاه هــایی تنـگ اسـت

که وقتــی بـه مـن مـینـگریـــست تا عـمـق وجودم را به آتــش میــکشیــد ...
دلـــــم برای یواشکی هایمان تنگ است

دلـــــم برایـت تنـگـ شـده اســت میفهمی....؟؟؟

[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 09:24 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

کسی خبرداده که آب رفته ام از خستگی...؟

مچاله ام ازدلتنگی...؟

دلم تنگ است میفهمی...؟

[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 09:23 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


یـטּ روزهآ هـم خوش حآلـم هم غمگیـטּ . . . !

نمـﮯ فهمم . . .

خودم هم حآلـم رآ نمـﮯ فهمم . . .

گآهــﮯ قنـב בر בلـم آبــــ مـﮯ شوב و روحم بہ آسماטּ هآ پـر مـﮯ کشـב . . .

گآهــﮯ تنهآ בلـم اتآقـﮯ میخوآهـב تآریـڪـ و سوتــــ و ڪور . . .

ڪه بنشینم گوشہ ڪنـآرش و ثآنـیہ بہ ثآنـیہ ام رآ هم آغـوش غـم شوم . . .

نمیـבآنم . . .

تنهآ چیز ﮮ ڪه میـבآنم ایـטּ استــــ ڪه ایـטּ روزهآ בلـم بــچہ مـﮯ شوב בمـﮯ میخنـבב בمـﮯمیگریـב و پآ بہ

زمیـטּ مـﮯ ڪوبـב ، בمـﮯ بهآنہ هآﮮ ڪودڪآنہ میگیـرב . . . !

{בل ڪوچـڪـ مـטּ} آرام بآش . . . خوבم هوآیتــــ را בآرم ![ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 09:09 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

❤کجا بــودی وقتی برات شکستـم یخ زده بود شـاخه گُلم تو دستـــم


کجــا بـودی وقتــی غریبــی و درد داشت مـن تنها رو دیوونه میـــکـرد


کجــا بودی وقتی کنـار عکســـات شبا نشستم به هوای چشمـــات


کجا بــودی ببینی مــن میســـوزم عیــن چشــات سیـاهه رنـگ روزم


ســـرزنشــــای مردمـــو شنیـــدم هــر چــی که باورت نمیشه دیـدم


کنـــایه هــاشونــو به جون خریدم نبــود ستــاره ام شبـا گریه چیـدم


کجا بودی وقتی اشکــام میریخت خون جای گریه از چشام میـریخت


کجـــا بودی وقتـــی آبـــروم مـــرد امــا به خـاطر چشات قسم خـورد


کجـــا بودی وقتی که پرپر شـــدم سوختم و از غمت خاکستر شدم


خنده واسه همیشه از لبـام رفت


رسیدن از مرمر رویــاهـــــام رفت

[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 09:05 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


مَن هَمینَم

نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم

نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد

هَمیشِه  کتآنـــ ــﮯ مـﮯ پوشَم

روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم

عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

و بَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم

رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد

مَن خآلِصآنه هَمینَم...!...

[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 08:56 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

آدم وقتـــــی یه حس تکرار نشدنی...
رو با یکی تجــــربه مـــــــــــیکنه....
دیگه اون حس رو نمی تونه با دیگری تجـــــــربه کنه...
بعضی حس ها خـــــاص و نـــابــــــــ هستند...
.......... مثـــــــــل

تــــــــــــــــــــو عشق قشنگم


[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 08:41 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]چــــــــــ ـــــه زیبــــــــآستــــــ


که تــــــــــــــ و تنهآ نیــــــآز من بآشی


و چـــــــــ ـه عآشقآنـــــــــــ ــه است


کــــــ ه تو تنــــــــــهآ آرزویــم بآشی


و چـــــــ ه رویــــــــــــآی است


این لحظـــــــــــــــــــــ ه هآــــــــ ی نآب عآشقی


و من همـــــــــــــــــ ه زیبآیـــــــــــــــــی عآشقآنـ ـه و رویایی را فقط با تو حس میکنم[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 08:40 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]
مرد من ..!


از آن مــردهــایـی نیستـــ کـــه بپسندی...

از آن مــردهــایـی نیستـــ کـــه بـــرایتـــ ستــاره بچینــدــ...

فقطـ از آن دستـــه معدودــ مرداهــیـی ستـــ کـــه...

وقتـی نمی بینیـش انگــار چیز بــزرگــی کمــ داری...

چیــزی قد دوستـــ داشتنهــایتـــ کـــه بــا هیچکس ...

تکــــرار نمی شـــود...


[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 08:37 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]
کاش نگاهایت راسرسبزترازدنیایی وجود برمن بتابانی.

من نگاهت راسرشاراز عشق میبینم.

من قدمهایم راازپایه های کوه به امیدفتح قله های جاویدت برمیدارم.

کاش بدانی که کابوس های شبم راباخیال توبه صبح میرسانم.

کاش بدانی تک تک سلولهای بدنم درارزوی تو.

به سرمیبرندمن به اعتمادچشمان توپرده از عشق خود برمیدارم .

ودرسرتاسرگیتی ازعشق تومیخوانم.


[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 08:19 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


حس میکنم تورو
توای که ازمن دوری
میخوانمت به عشق
میجویمت به دل
ای بهترین من
ای هم صدای من
دردا که بی توام
دنیای من بی تو

سردسردسرددست
بهترین من بیا
از این سفرتوبیا
عاشق ترم شدم
مجنون تومنم
لیلی من بیا
من اینجادلگیرم
بیا که درانتظارم
حس میکنم تورو
 غروب تنهای شدم
طلوع من بیا
خزان پاییزی شدم
بهارمن بیا
شیدای توشدم
شیدای من بیا
حس میکنم تورو


[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 08:14 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ][ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 08:01 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


1e9c3c3601f1dbb0d8812a0a33246520-425در خواب هم راحتم نمی گذارے ،
بی خبر می آیے ،
صدایم می کنے …
تا چشم باز میکنم ، باز نیستے !

[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 07:59 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


79642627488268125013.jpg

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند...


از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت بند آن باشد که بگویی:


مگه دستم بهت نرسه...

[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 07:58 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


10.jpg

ایــن روزهـــا همــه بــه مــن

دلـتــنـــگــی

هــدیــه مـی دهنــد

لطفـــا آتــش بــس اعــلام کــنید!

بــه خـــدا

تمــــامـ شــد

دلـــــــــــم...!
[ جمعه 29 شهریور 1392 ] [ 07:56 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


آرزو دارم فراموشت کنم اما چگونه؟

 از نهیب سینه خاموشت کنم اما چکونه؟

 آروز دارم در آغوشت کشم من بی مهابا

 دست خود را حلقه بر دوشت کنم اما چگونه؟

 دست هایت را بگیرم پیش چشمانت بمیرم

 زلف خود را همچو تن پوشت کنم اما چگونه؟ 

سر به دامانت گذارم تا که جان در سینه دارم

 خواب نازی در کنج آغوشت کنم اما چگونه؟
[ پنجشنبه 28 شهریور 1392 ] [ 08:38 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgیک بار خواب ِ دیدن تو ... به تمام عمر می ارزد پس نگو

نگو که رویای دور از دسترس، خوش نیست

قبول ندارم گرچه به ظاهر جسم خسته است ولی دل دریاست

تاب و توانش بیش از اینهاست، دوستت دارم و تاوان آن هر چه باشد، باشد[ پنجشنبه 28 شهریور 1392 ] [ 08:37 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


طـَعــم ایــن روزهــای زندگـــی ام

مثلِ قــهـــوه ی تلـــخــی شــده

که هیــچــکــس

حــاضــر به خـــوردنــش نیستــ

امــّا مــن تــمام آن فـنـجــان را ســـر می کـشم !

شـــاید

عکـس چـشمـانتــ تــه فــنجـــان بـــاشــد ...

[ پنجشنبه 28 شهریور 1392 ] [ 08:35 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


  زن شیطان نیست...

  زن جلوه زیبایی بی حد خداوند است ...

  میل انسان به بقا...

  میل انسان به زندگی...

  میل انسان به زیبا پرستی...

  میل انسان به انسان...

  زن شیطان نیست ... گوشه ای از هنر آفرینش است...

  زن ... عـــشق است

  یک سرمایه ابدی در جهان...

  خلاصه تمام مهربانی های دنیا...

  چشمهایت را که پاک کنی از تمام هوسها 

  ناز یک زن را جوهر زنانگی او میبینی نه نیاز مردانگی خود...

[ پنجشنبه 28 شهریور 1392 ] [ 08:08 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


http://uploadtak.com/images/q77_5id3rdcr0me8etcopwpm.jpgتو را دختر خانوم می نامند!

مضمونی كه جذابیتش نفس گیر است...[ پنجشنبه 28 شهریور 1392 ] [ 08:06 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

زن ....جنس عجیبی ست!


 چشم هایش را که می بندی, دیدِ دلش بیشتر...


 دلش را که میشکنی, باران لطافت از چشم هایش سرازیر...ا


 انگار درست شده تا...روی عشق را کم کند!

طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ پنجشنبه 28 شهریور 1392 ] [ 08:04 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]
خدایـــــــــــااااا …

 من دلـــم را صــابــون زدم به عـشـــق او 

 چـــرا چـشـمانـم می سـوزنــــد؟ …

[ سه شنبه 26 شهریور 1392 ] [ 05:39 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]
[ سه شنبه 26 شهریور 1392 ] [ 05:38 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


محبت به

دل وابـسـتـه است

عــــــــــشـق بـــــــا تــــــو

زنـــــــــــدگــــــــــــــــــــی گـــــــفــت

حــــــــاخـــــــــــــــــــــرچـــــــــــــــــــه بــــــــــــود

 حـــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــن

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــق پــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــخ داد

تـاچه بـگـویـد

 ایـــــــــن دل مــــــــــن

عــــــــــقــل نــــــــــــالـــــــــیـد 

کـــــــــــــجـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــود

 ایـــــــــــــــــــن مــــــــــــشـکـــــــــــل مـــــــــــــــــن

مــــــــــــــــــــــــــــرگ خـــــــــــــــــــــــــــنـــدیــــــــــــــــــــد

درایــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــه ی

ویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

26416547074280949506.jpg

[ سه شنبه 26 شهریور 1392 ] [ 05:35 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

شیشه ی پنجره را باران شست
از دل من اما
چه کسی نقش تو را خواهد شست...؟
چه بگویم با تو ؟
دلم از سنگ که نیست
گریه در خلوت دل ، ننگ که نیست
چه بگویم با تو ؟
که سحرگه دل من باز از دست تو ای رفته ز دست
سخت در سینه به تنگ آمده بود

 

[ سه شنبه 26 شهریور 1392 ] [ 05:34 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


یـه چیـزی که هیـچ وقـت فکـرشُ نمـیکـردم


کـه به ایـن زودی بهـش بـرسـم


این بود که تـو این سـن بشینـمُ گـاهـی ناخودآگـاه


نفسهـای عمیـق از تـه دل بکشـم...


واسـه کشیـدنـشون حـالا زود بود ...!!!! خـــــیــــلی زود!!!

[ سه شنبه 26 شهریور 1392 ] [ 05:32 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 3 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

آپلود عكس

[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic